Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu

Duyuru ve Etkinlikler
Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversitesi’ nin Kasım 2020 tarihinde yapmayı planladığı “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal sempozyum pandemi nedeniyle bu yıl 10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşiyor.

Araştırmacı ve katılımcılar “Genel Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” olmak üzere iki ana tema çerçevesinde 29 konu başlığının yer aldığı dili Türkçe olan 300 kişinin katılabileceği çevrimiçi sempozyumda bildiriler 20 dakikayı aşmayacak.

Sempozyumun amacı, Türkiye’de arşivciliğin bugünü ve yarınıyla ilgili sorunların, konuların ve yeni yaklaşımların ele alınacağı bir tartışma platformu yaratmak ve kadınların arşivlerdeki yerini sorgulamak; Türkiye’nin ilk ve tek kadın konulu kütüphane ve arşiv merkezi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, 30 yıllık çalışmalarını arşivcilik dünyasına tanıtmak ve bu alanda dünyadaki gelişmeleri paylaşmaktır.


Sempozyum programı ve izleme için: Zoom Toplantı Adresi: https://zoom.us/j/94892476981 Zoom Toplantı Numarası: 948 9247 6981 http://kadineserlerisempozyum.beykoz.edu.tr/

Aslı Davaz (Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kurucu Üyesi),  “Geride bıraktığımız 40-50 yılda üniversiteler bünyesinde kurulan, kadın araştırmaları ve/veya toplumsal cinsiyet araştırmaları merkezleri, arşiv kurumları bir araya gelip kadın merkezli belge sağlama, koruma ve erişime açma konularında birlikte çalışarak, kadın tarihi ve toplumsal cinsiyet tarihi için arşivcilik konusunu gündeme getirme çabasına girdiler. Arşivcilik dünyasıyla toplumsal cinsiyet araştırmaları birbiriyle çok yakından ilintili ve ancak birbirinden bağımsız iki alan ise de, bu iki ayrı alanın birlikte çalışarak ilerlemesi gerektiği artık kabul görmüş bir konudur” diyerek Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ile Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerine, arşivlerde toplumsal cinsiyet temelinde araştırma yapmanın yöntemlerinin öğretilmesinin önemini vurguluyor. Davaz, “Arşivler, geçmişin bekçiliğini yapan kurumlar olarak değil, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı bir şekilde geçmişle etkileşime girebileceği, bilgi çağının kurumları olarak tanıtılmalıdır” sözleriyle sempozyumda arşivlerin toplumsal cinsiyet öğretimindeki etkisi, feminist uygulamaların bilgiyi üretme, koruma ve yaymanın yeni yöntemlerini nasıl mümkün kıldığı, toplumsal cinsiyet çalışmalarına da kaynaklık eden kadın arşivlerinin kadın tarihine, feminist entelektüel, politik ve kültürel çalışmalara sağladığı açılım ve erişimin, kadınların özgürleşmesine ne türden katkılarda bulunduğunun tartışılacağını belirtiyor.

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

A)GENEL ARŞİVCİLİK

1- Modern Arşivcilik Yöntemleri
2- Özel Arşivler
3- İktidar Alanı olarak Arşivler, Karşı Arşivler ve Tarafsızlık İlkesi
4- Yasa Koyucu, Arşivler ve Sansürün Etkileri;
5- Arşivlerde Sağlama Çalışmaları
6- Sözlü Tarih Arşivleri
7-Görsel Arşivler
8-Aktivizm ve Arşivler
9-Jacques Derrida’nın Arşiv Humması ve Arşivcilik Dünyasına Etkileri
10-Sinema/Film Arşivleri ve Kayıp Arşivler
11-Arşivci ve Bağışçı İlişkisi
12-Arşivci, Koleksiyoncu ve Sahaf
13-Dijitalin Tanımlanması: Dijital Doğan Belgeler
14-Arşiv Hikâyeleri: Gerçekler, Kurgular ve Tarih Yazımı
15- Özel Arşivlerde Arama Kılavuzu, Tasnif Şeması ve Kataloglama Aşaması ve Süreçleri

B)TOPLUMSAL CİNSİYET VE ARŞİVCİLİK 

1-Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik
2-Kadın Merkezli Arşivler, Kadın Tarihi ve Feminizm
3-Kadın Arşivleri ve Aktivizm
4-Aile Arşivlerinde Kadınlar: Saklı Arşivler
5-Sözlü Tarih: Arşivsiz Kadınların Arşivleri
6-Kadın Arşivlerinin Katalogları ve Ulusal Kataloglar
7-Arşivcilikte Cinsiyetçi Dil ve “Türkiye Kadın Thesaurusu” Kullanımı
8-Kadın Hareketleri, Kadın Örgütleri ve Arşivcilik
9-Kadın Tarihine Görsel Bir Bakış
10- “Geleneksel Olmayan” Belge Okuması ve Kadın Merkezli Arşivlerin Ortaya Koyduğu Alternatif Çalışma Yöntemleri
11-Arşivciliğin Feminist Eleştirisi
12-Osmanlı Devlet Arşivlerinde Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet
13-Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı: Alternatif Arşivcilik Metodoloji ve Pratikleri
14-Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları ve Arşivciliğin Buluşması

SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABI:

Sempozyum bildiri kitabında yayınlanacak olan bildiriler Seçici Jüri tarafından seçilecektir. Sempozyum dili Türkçe olacaktır ancak bildiri kitabında bütün bildirilerin başına İngilizce özetleri eklenecektir.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Mehmet Durman, Prof. Dr., Beykoz Üniversitesi Rektörü
Birsen Talay Keşoğlu, Prof. Dr., Beykoz Üniversitesi - Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Aslı Davaz, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kurucu Üyesi
Meryem Turan, Hukukçu, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul Üyesi
Firdevs Gümüşoğlu, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul Üyesi
Tülin Tankut, Yazar, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul Üyesi
Füsun Ertuğ, Etnoarkeolog, Dr., Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı
Serpil Çakır, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Suraiya Faroqhi, Prof. Dr., İbn Haldun Üniversitesi
Tûba Çavdar Karatepe, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
Yıldız Ecevit, Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, ODTÜ
Seval Ünlü, Dr. Öğr. Gör., Beykoz Üniversitesi
Melike Tümen, Beykoz Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI (KEKBMV)

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Şirin Tekeli, Füsun Akatlı, Jale Baysal, Aslı Davaz ve Füsun Ertuğ-Yaraş tarafından 8 Mart 1990’da kuruldu. Halen İstanbul’un Haliç-Fener semtinde tarihi bir binada hizmet vermektedir. Türkiye’nin ilk ve tek kadın konulu kütüphane ve arşiv merkezi olan vakıfta; Özel Arşivler, Kadın Örgütleri ve Örgütlenmeleri, Efemera, Gazete Kupür, Afiş, Görsel, Nadir Eserler, Sözlü Tarih, Kitap, Süreli Yayın, Tez, Makale, Sanat Eserleri, Kadın Yazarlar, Kadın Sanatçılar ve İşitsel başlıklı 16 koleksiyon bulunmaktadır. KEKBMV, sağlama, koruma ve erişime sunma çalışmaları çerçevesinde önemli özel arşivler ve koleksiyonlar temin etmekte, bu arşiv ve koleksiyonların daha çağdaş bir düzende, okuyucuya ve araştırmacıya sunulması amacıyla yeni düzenlemeler yapmakta, erişimi hızlandırmak ve kolaylaştırmak için dijitalleştirme çalışmaları sürdürmektedir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ

Beykoz Üniversitesi 2016 yılında Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı tarafından İstanbul’da kurulmuş bir üniversitedir, temelleri aynı vakıf tarafından 2008 yılında kurulmuş olan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’na dayanır. Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Beykoz Üniversitesi bünyesindeki dört fakülteden biridir.