Müfit Akyos

Kırkıncı kapı…

İlk çağlardan bu yana kırk sayısının kutsallığına inanılmakta ise de masallarda rastladığımız kırkıncı oda metaforunun farklı bir anlamı olmalı. Çünkü genellikle açılması yasaklanan bu oda bir yandan masalın heyecanını ve temasını oluştursa da adeta insanoğlunu merak etmesi durumunda başına gelebilecekler konusunda uyarmaktadır. Ancak bu yasağın genellikle egemenler tarafından konulması ve kırkınc...

Demokratik yeniliğe örnekler

Demokratik yeniliğin (DY) en önemli özelliği “katılımcılık” kavramını, iktidarın el değiştirmesi olmadığını bilerek irdelemek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Önceki yazıda sözü edilen Porto Alegre “katılımcı bütçe” modelinin Brezilya İşçi Partisi ile yaşadığı süreç de bunu doğrulamaktadır. Buradaki demokratik yenilikçilikten amaç daha fazla “katılımla” sınırlıdır. Katılım ise halkın sesinin yön...

Sosyal yenilikten demokratik yeniliğe

Temsili demokrasinin araçlarının giderek daraltıldığı günümüzde halkın iradesi söyleminin içi boşaltılarak “kutsallaştırılmasının” anlamsızlığı iyice belirginleşmektedir. Hemen bütün dünyada bir yandan demokratik rejimlerin katılım araçlarının halkın ve dünyamızın sorunlarını çözümlemekte yetersiz kaldığı, yeni ve yenilikçi katılım araçlarına gerek olduğu tartışılmaktadır. Oy sandığına indirgenen ...

Kent yönetim sistemlerinde bilginin önemi

Sürdürülebilir kentler için ekonomik kalkınmayı, sosyal ilerlemeyi ve çevresel gelişmeyi ana ölçütler olarak alan planlamalara gereksinim olduğu açıktır. Artık günlük yaşamımızda yüzleşmekte olduğumuz iklim değişikliğinin başedilemez etkileri bu gereksinimi destekleyen en yakın tehlikedir. Günümüzde yaklaşık %60’ının kentlerde yaşadığı dünya nüfusunun, 2050’ye kadar %68’e çıkacak olması (BM verisi...

B-T-Y sisteminin yeniden yapılandırılması gereği

Yenilikçiliğin kavramsal anlamı ve önemi geçerliliğini korumakla birlikte, günümüz dünyasının geldiği uluslararası ilişkiler, kapitalizmin tıkanmışlığı, rekabetin ve ticaretin kuralsızlığa kayışı vb. gelişmeler, özellikle yetişmekte olan ülkeler ve patinaj yaparak geriye düşen ülkemiz özelinde, Bilim- Teknoloji-Yenilik (B-T-Y) modellerinin gözden geçirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Bugüne ka...

Bilim yapmak

İktidara geldiği ilk günden itibaren kurumları ele geçirmeyi ilke edinen anlayış Türkiye Bilimler Akademisi’ni de (TÜBA) atlamamış ve 2011’de özerk yapısını ortadan kaldırmıştır. Buna tepki olarak bağımsız bir akademi yapısında kurulan Bilim Akademisi, bilimi topluma anlatmaya çalışıyor. Bilim Akademisi’nin bu bağlamdaki ilk yayını, “Bilimin Öncü Kadını Remziye Hisar, Yayına hazırlayan: M. Ali Alp...

Oku… Oku… Gooool!

"Hakikati aramak ve onu kendi düşündüğü gibi ifade etmek asla suç olamaz." - Sebastian Castellio, 1551 Futbol yaşamının 1983 – 1993 arasındaki yıllarını Galatasaray’da geçiren ve ülkemiz futbolunda derin izler bırakan Cevad Prekazi, yaşamında çok önemli bir yeri olan Partizan takımını şöyle anlatıyor, “Partizan müthiş bir kulüp. Partizan Stadı’nda kütüphane vardı eskiden, maalesef yok ettiler onu ...

YZ etiği ve “etik aklama”

Etiği ahlaktan ayıran en önemli özelliği, kişinin (bir disiplinin veya kurumun) çevresinde hazır bulduğu değer ve kuralları yaşamında benimseyip uygulaması ile sınırlamayıp bunlardan da yararlanarak ve toplumsal sorumluluk bilinci ile akli düzeyde tartışarak, sorgulayarak, temellendirerek, içinde bulunduğu topluluğun özelliklerinden beslenerek ilkeli ve evrensel bir düzeye taşıdığı değerlerdir. Bu...

Yapay zekâ’nın ahlakını kim temsil edecek?

Hemen bütün yeni teknolojilerin ve onları kullanarak geliştirilen ürünlerin ortaya çıkıp yaşamımızı etkilemeye başladığı noktada kamu otoritesi yeni kurallar (hukuki düzenlemeler, standartlar ve regülasyonlar) oluşturmak için çalışma başlatır. Teknolojinin etki ve yayılım alanının küresel düzeyde olması durumunda küresel kurumlar ve devletlerin yanı sıra, öne çıkan firmalar bu standartlar ve regül...