Türkiye’de yetişkinler beceri konusunda çok zayıf

Öne Çıkanlar Toplum
Türkiye’de yetişkinler beceri konusunda çok zayıf

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM, 28 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan OECD’nin Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (PIAAC) kapsamında 2016 yılı “Yetişkin Becerileri Taraması Raporu”nu Türkiye açısından değerlendirdi.

Rapor; 16 - 65 yaş aralığındaki yetişkinlerin sözel beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerileri alanlarında yeterlik düzeylerini değerlendiriyor.

TEDMEM’in çalışmasında öne çıkan sonuçlardan bazıları şöyle:


Yetişkinlerin büyük bir kısmı çağın gerektirdiği becerilerden yoksun

Türkiye’deki yetişkinler sözel beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerileri alanlarının her üçünde de OECD ortalamasının altında bir yeterlilik gösteriyor. Türkiye’de yetişkin nüfusun %45.7’si sözel beceriler alanında, %50.2’si sayısal beceriler alanında en temel düzey olan 1’inci düzey ve altında bir yeterliğe sahip.

Türkiye, eğitim seviyesi ve sözel beceri arasındaki ilişkinin en zayıf olduğu iki ülkeden biri

Türkiye’de üniversite mezunları ile liseden daha düşük eğitim seviyesine sahip yetişkinler arasındaki sözel beceri farkı OECD ülkelerine kıyasla daha düşük. Türkiye, eğitim seviyesi ve sözel beceri arasındaki ilişkinin en zayıf olduğu iki ülkeden biri.

Oecd ülkeleri içinde kadın ve erkek arasındaki en büyük beceri farkı türkiye’de

OECD ülkeleri genelinde sözel becerilerde kadın ve erkekler birbirine yakın performans gösterirken, sayısal becerilerde erkeklerin daha yüksek performans gösterdiği görülüyor. Türkiye’de ise her iki beceri alanında da kadınlar erkeklere göre daha düşük performans gösteriyor.

Yetişkinler zorunlu eğitimden sonra kendini geliştiremiyor

Türkiye’de 16-24 yaş aralığından sonra yetişkinlerin beceri düzeyi düşüyor. Oysa OECD ortalamasında, 16-24 yaş aralığından, 25-34 yaş aralığına beceri düzeyinde artış görülüyor ve düşüş 35-44 yaş aralığında başlıyor.

Yetişkinler iş yerlerinde ve günlük hayatlarında becerilerini kullanamıyor

Türkiye’de yetişkinler işyerlerinde ve günlük hayatlarında okuma, yazma, matematiği kullanma, problem çözme ve bilgisayarı kullanma konularında, OECD ülkelerine kıyasla daha düşük bir yeterlik gösteriyor.

Türkiye’de daha üst düzeyde beceriye ve daha yüksek bir eğitim seviyesine sahibi olmak istihdama olumlu etki etmiyor

OECD ülkelerinde yetişkinlerin eğitim ve beceri düzeyi arttıkça istihdam edilebilirlik oranları da artıyor. Ancak Türkiye’de daha yüksek beceri düzeyi ve eğitim düzeyi bireyin istihdam durumu ile ilişkili gözükmüyor.

Türkiye’de temel becerilerde yeterlilik düzeyi arttıkça insanlara güvenme düzeyi sınırlı kalıyor

OECD ülkelerinde genel olarak yetişkinlerin temel becerilerde yeterlilik düzeyi arttıkça, diğer insanlara güvenme düzeyinin ve politik etkinliklerinin artmasına karşılık, Türkiye’de yeterlik düzeyi arttıkça güven ve politik etkinlik artışının oldukça sınırlı kaldığı görüldü.

Netice 2 temel soruna işaret ediyor:

  1. Yetişkin nüfusun kayda değer bir kısmının en temel düzeyde okuma yazma, okuduğunu anlama ile sayıları anlama ve sayısal işlem yapma becerilerinden yoksun olduğuna.
  2. Temel becerilere üst düzeyde sahip olan nüfusun OECD ülkeleri ile kıyaslandığında alarm verici biçimde düşük oranda olduğuna.

Raporun tamamı için: https://tedmem.org/yayinlar